Rejestracja, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwoych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)
 4. Statut Szkoły.
 5. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

W Ośrodku prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły
 • Księgi inwentarzowe
 • Arkusz organizacyjny
 • Ewidencja zastępstw
 • Proktokoły Rad Pedagogicznych i Rady Rodziców
 • Rejestr korenspondencji
 • Akta osobowe pracowników
 • Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidem.
 • Oświadczenia i wnioski do funduszu socjalnego
 • Karty zarobkowe i zasiłkowe pracowników
 • Dokumentacja ubezpieczeniowa
 • Dokumentacja awansów zawodowych nauczycieli
 • Ewidencja wyjść pracowników
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
 • Ewidencja urlopów
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów
 • Dane o uczniach i ich prawnych opiekunach
 • Księga uczniów
 • Arkusze ocen
 • Dzienniki lekcyjne
 • Księga wydanych legitymacji i legitymacje
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły
 • Księga absolwentów
 • Świadectwa i duplikaty świadectw
 • Karty zdrowia uczniów
 • Karty szczepień

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumentacja klasowa:

 • Dzienniki lekcyjne
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy
 • Zeszyt uwag wychowawcy

Powyższe dokumenty nauczyciel może udostępnić rodzicom z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumenty szkolne znajdujące się na poniższej liście są udostępnione do wglądu na stronie BIP i u Dyrektora Ośrodka:

 • Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Podstawy Programowe
 • Protokoły Rady Rodziców

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U. z 2005 r Nr 58 poz 504 z póź. zm.)

 1. Ośrodek wydaje świadectwa, zaświadczenia, dyplomy i inne druki szkolne według zasad określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
 2. Na wniosek ucznia lub absolwenta, szkoła może wydać zaświadczenia dotyczące uczęszczania do Szkoły.

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.

Dokumenty udostępnia się na terenie Szkoły powoływanym do tego organom kontrolującym po przedstawieniu odpowiedniego upoważnienia.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna

Autor: Renata Foremniak
Odpowiada: Renata Foremniak
Wytworzył: Renata Foremniak